Số văn bản,
ngày tháng ban hành

Nội hàm (Tên văn bản)

Tải về

Quy chế, quy định về đào tạo

484/QĐ-ĐHTĐ
ngày 17/3/2014

QĐ ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐH Tây Đô

Tải về

432/QĐ-ĐHTĐ
ngày 03/9/2015

QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

758/QĐ-ĐHTĐ
ngày 17/10/2018

QĐ ban hành Quy định về công tác Cố vấn học tập của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

Xây dựng và cải tiến CTĐT

 

Quy trình rà soát, cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 788/QĐ-ĐHTĐ ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Tây Đô)

Tải về

 

42/QĐ-ĐHTĐ
ngày 19/01/2018

QĐ ban hành Quy định khảo sát cựu người học và nhà tuyển dụng lao động về chất lượng CTĐT – Trường ĐH Tây Đô

Tải về

177/QĐ-ĐHTĐ
ngày 12/4/2018

QĐ ban hành Quy định về quy trình và chu trình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Trường Đại học Tây Đô

Tải về

Cải tiến chất lượng đào tạo

558/QĐ-ĐHTĐ
ngày 22/9/2016

QĐ ban hành Quy định về công tác tổ chức và thực hiện dự giờ giảng viên Trường Đại học Tây Đô

Tải về

192/QĐ-ĐHTĐ
ngày 28/4/2017

QĐ ban hành Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Tải về

 

Mô hình đánh giá năng lực chuẩn Quốc tế ASK (trích Phụ lục 7 – Đề án việc làm

Tải về

Quy trình quản lý đào tạo

202/QĐ-ĐHTĐ
ngày 09/5/2017

QĐ ban hành Quy trình báo cáo sĩ số tăng giảm sinh viên

Tải về

Quy trình thực hiện đánh giá kết quả học tập của SV

252/QĐ-ĐHTĐ
ngày 25/5/2015

QĐ ban hành Quy định tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

 

Quy trình nhận bài và giao điểm kiểm tra giữa học kỳ

Tải về

 

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

Tải về

 

Quy trình nhân bản đề thi

Tải về

 

Quy trình chấm phúc tra

Tải về

Quy định về Nghiên cứu Khoa học

480/QĐ-ĐHTĐ
ngày 11/8/2017

QĐ quy định quản lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Tây Đô

Tải về

345/QĐ-ĐHTĐ
ngày 07/6/2018

QĐ ban hành Chiến lược phát triển Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

474/QĐ-ĐHTĐ
ngày 20/6/2019

QĐ ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tây Đô

Tải về

 

Số văn bản,
ngày tháng ban hành

Nội hàm (Tên văn bản)

Tải về

Quy chế, quy định về đào tạo

484/QĐ-ĐHTĐ
ngày 17/3/2014

QĐ ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐH Tây Đô

Tải về

432/QĐ-ĐHTĐ
ngày 03/9/2015

QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

758/QĐ-ĐHTĐ
ngày 17/10/2018

QĐ ban hành Quy định về công tác Cố vấn học tập của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

Xây dựng và cải tiến CTĐT

 

Quy trình rà soát, cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 788/QĐ-ĐHTĐ ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Tây Đô)

Tải về

 

42/QĐ-ĐHTĐ
ngày 19/01/2018

QĐ ban hành Quy định khảo sát cựu người học và nhà tuyển dụng lao động về chất lượng CTĐT – Trường ĐH Tây Đô

Tải về

177/QĐ-ĐHTĐ
ngày 12/4/2018

QĐ ban hành Quy định về quy trình và chu trình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Trường Đại học Tây Đô

Tải về

Cải tiến chất lượng đào tạo

558/QĐ-ĐHTĐ
ngày 22/9/2016

QĐ ban hành Quy định về công tác tổ chức và thực hiện dự giờ giảng viên Trường Đại học Tây Đô

Tải về

 

Mô hình đánh giá năng lực chuẩn Quốc tế ASK (trích Phụ lục 7 – Đề án việc làm

 

Quy trình quản lý đào tạo

202/QĐ-ĐHTĐ
ngày 09/5/2017

QĐ ban hành Quy trình báo cáo sĩ số tăng giảm sinh viên

Tải về

Quy trình thực hiện đánh giá kết quả học tập của SV

252/QĐ-ĐHTĐ
ngày 25/5/2015

QĐ ban hành Quy định tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

 

Quy trình nhận bài và giao điểm kiểm tra giữa học kỳ

Tải về

 

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

Tải về

 

Quy trình nhân bản đề thi

Tải về

 

Quy trình chấm phúc tra

Tải về

Quy định về Nghiên cứu Khoa học

480/QĐ-ĐHTĐ
ngày 11/8/2017

QĐ quy định quản lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Tây Đô

Tải về

345/QĐ-ĐHTĐ
ngày 07/6/2018

QĐ ban hành Chiến lược phát triển Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Tây Đô

Tải về

474/QĐ-ĐHTĐ
ngày 20/6/2019

QĐ ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tây Đô

Tải về

 

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top