Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-ĐHTĐ ngày 10 tháng 5 năm 2018 về việc "Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học được cập nhật, bổ sung năm 2018", ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược học bậc đại học tại Trường Đại học Tây Đô từ năm học 2018-2019.

Chuẩn đầu ra quy định các yêu cầu đối với người học phải đạt được khi tốt nghiệp, là bản cam kết của Nhà trường trước xã hội và là cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chương trình đào tạo; cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá trong quá trình đào tạo.

Chuẩn đầu ra ĐH ngành Dược năm 2018

Chuẩn đầu ra ĐH ngành Dược năm 2016

Chuẩn đầu ra ĐH ngành Dược năm 2012

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top