Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học tại trường Đại học Tây Đô nhằm đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và Y Dược cơ sở, kiến thức kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại Trường Đại học Tây Đô, người học sẽ trải qua khóa học kéo dài 10 học kỳ, được đào tạo các kiến thức, kỹ năng và thái độ về khoa học công nghệ, kỹ thuật và nghề nghiệp để trở thành Dược sĩ có chất lượng cao và đảm trách được các công việc trong lĩnh vực Dược.

Xem thêm

Bản mô tả CTĐT ngành Dược học năm 2018

CTĐT ngành Dược học năm 2016

CTĐT ngành Dược học năm 2014

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top